Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.10
2. Temat badania
Badanie finansów instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez instytucje kultury oraz o stanie środków trwałych i nakładach na środki trwałe.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Państwowe i samorządowe instytucje kultury mające osobowość prawną, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 59, 90, 91 (z wyłączeniem parki narodowe).

7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dotacje. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Koszty pracy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wartości niematerialne i prawne brutto. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane z zakresu rachunku zysków i strat, nakładów na środki trwałe oraz na wartości niematerialne i prawne - kwartalnie, w przekrojach: formy prawne.
Dane z zakresu wyników bilansowych, rachunku zysków i strat oraz środków trwałych, nakładów na środki trwałe - rocznie, w przekrojach: formy prawne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe instytucji kultury w 2019 r. (Czerwiec 2020),
  • Wyniki finansowe instytucji kultury (dane wstępne) w 2019 r (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).