Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.01
2. Temat badania
Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na ocenę wybranych aspektów sytuacji zdrowotnej ludności kraju oraz prezentacja zestawu wskaźników służących do monitorowania stanu zdrowia ludności i dokonania porównań międzynarodowych w ramach współpracy z Unią Europejską i Światową Organizacją Zdrowia.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Osoby leczone ambulatoryjnie oraz hospitalizowane, niepełnosprawne oraz członkowie gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Tablice trwania życia. W badaniach MZ Liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych. Informacje o urodzeniach. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Zachorowalność na wybrane choroby, przyczyny hospitalizacji, oczekiwana długość życia w zdrowiu. Dane o ludności i rezydentach. W badaniach MZ: dane o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego pracujących w urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa. W badaniach MZ: dane o lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach i położnych pracujących w podmiotach leczniczych. Prognoza ludności. Hospitalizowani.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.29.02 Zachorowania i leczeni na wybrane choroby,
1.29.03 Hospitalizacja,
1.29.04 Profilaktyka,
1.29.05 Szczepienia ochronne,
1.29.06 Kadra medyczna ochrony zdrowia,
1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie,
1.29.17 Narodowy Rachunek Zdrowia,
1.29.19 Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia.
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia,
1.21.01 Urodzenia. Dzietność,
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych,
1.21.11 Prognozy demograficzne,
Inne źródła danych

Badanie 1.29.19 z 2014 r. oraz pozastatystyczne np. baza EURODEM, EMCDDA.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zestaw danych służących do oceny stanu zdrowia za lata 2009-2016, zgodny z zaleceniami Komisji EU, zawierający szeroki zestaw danych statystycznych dotyczących wybranych aspektów zdrowotności, a ponadto dane demograficzne (m.in. urodzeń, zgonów i trwania życia) oraz stylu życia, usług świadczonych przez służbę zdrowia..
Zachorowalność na wybrane choroby, przyczyny hospitalizacji, oczekiwana długość życia w zdrowiu, w przekrojach: województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r. (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Monitoring Zdrowia - Zdrowie i ochrona zdrowia (Czerwiec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Stan zdrowia ludności - Zachorowania na wybrane choroby (Wrzesień 2019).