Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.03
2. Temat badania
Hospitalizacja
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przyczynach hospitalizacji, stosowanych procedurach oraz długości hospitalizacji dla wszystkich osób leczonych w szpitalach bez względu na ich status ubezpieczenia i miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą. Dostarcza ono informacji o poszczególnych pacjentach z uwzględnieniem ich charakterystyki demograficzno-społecznej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja samorządowa - województwo.
Dane osobowe:

Dane osobowe zbierane w ramach badania są niezbędne do śledzenia sytuacji społeczno-ekonomicznej osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby hospitalizowane.

7. Zakres przedmiotowy

Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Zachorowania, problemy zdrowotne. Procedury medyczne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Hospitalizowani, w przekrojach: przyczyny chorób.
Wskaźniki hospitalizacji, w przekrojach: płeć, grupy wieku, makroregiony, województwa; według rozpoznania.
Hospitalizowani w psychiatrycznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w przekrojach: rodzaje placówek.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Wiedzy PZH - Atlas - Zdrowie w województwach i powiatach (Luty 2020),
  • Baza PZH Wyniki Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej - Liczebności i współczynniki, czasy pobytów (Grudzień 2019).