Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.06
2. Temat badania
Kadra medyczna ochrony zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw zdrowia; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zasobach kadrowych w systemie opieki zdrowotnej, w szczególności o liczbie uprawnionych do wykonywania wybranych zawodów medycznych, o pracujących bezpośrednio z pacjentem oraz o pracujących według różnych form zatrudnienia, dla wybranych zawodów medycznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Sejm, Senat,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • ambasady zagraniczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Kadra medyczna.

7. Zakres przedmiotowy

Kadra medyczna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Cechy demograficzne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Apteki ogólnodostępne. Pracujący i wolontariusze w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej. Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej. Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.29.09 Apteki.
1.25.07 Pomoc społeczna,
1.20.05 Żłobki i kluby dziecięce,
1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie,
1.29.02 Zachorowania i leczeni na wybrane choroby,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o wybranych zawodach medycznych (lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, farmaceutach, fizjoterapeutach, diagnostach laboratoryjnych) w systemie opieki zdrowotnej, w tym informacja o liczbie osób posiadających prawo wykonywania zawodu, liczbie pracujących bezpośrednio z pacjentem według głównego miejsca pracy, w przekrojach: płeć, kraj, makroregiony, województwa, powiaty.
Lekarze specjaliści, lekarze dentyści specjaliści, w przekrojach: rodzaj i stopień specjalizacji, kraj.
W badaniach MZ: dane o liczbie osób posiadających prawo do wykonywania zawodu medycznego, kadrze medycznej pracującej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym według głównego miejsca pracy, w przekrojach: wybrane zawody medyczne, płeć, kraj, województwa, powiaty.
W badaniach MZ: dane o lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach i położnych pracujących w podmiotach leczniczych, w przekrojach: specjalizacje i specjalności, kraj, województwa.
W badaniach MZ: dane o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego pracujących w urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa, w przekrojach: zawody medyczne i specjalności, płeć, kraj, województwa.
W badaniach MSWiA: dane o pracownikach ochrony zdrowia w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w tym pracujący według głównego miejsca pracy, w przekrojach: płeć, wybrane specjalizacje, kraj, województwa.
W badaniach MSWiA: dane o lekarzach w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w przekrojach: specjalizacje i specjalności, płeć, kraj, województwa .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r. (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020).
Publikacje innych jednostek
 • Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019 (Październik 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Health care (Październik 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Świadczenia rodzinne (Październik 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Opieka nad dziećmi i młodzieżą (Maj 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - OECD Health Statistics - Health (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Kadra medyczna (Październik 2019).