Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.09
2. Temat badania
Apteki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aptekach i punktach aptecznych, ich typach, rozmieszczeniu, czasie pracy placówek oraz o osobach pracujących, w tym o farmaceutach.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - powiat,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych lub Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klasy 47.73.

7. Zakres przedmiotowy

Apteki. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Apteki i punkty apteczne oraz osoby w nich pracujące, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gminy.
Apteki ogólnodostępne, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gminy.
Apteki zakładowe, w przekrojach: województwa, podregiony, powiaty i gminy.
Punkty apteczne, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gminy.
Przystosowanie apteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gminy.
Przystosowanie punktu aptecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gminy.
Apteki i punkty apteczne na wsi i sprzedaż wysyłkowa, w przekrojach: formy własności, województwa, podregiony, powiaty i gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r. (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Health care (Październik 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - OECD Health Statistics - Health (Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Apteki i punkty apteczne (Maj 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia - Apteki i punkty apteczne (Czerwiec 2020).