Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.14
2. Temat badania
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej oraz efektach prowadzonych kontroli, niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

7. Zakres przedmiotowy

Monitoring jakości wody. Monitoring radiologiczny. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna. Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Nadzór bieżący sanitarny. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Działalność kontrolna, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena dzieci i młodzieży szkolnej, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena pracy, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena radiacyjna, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena środowiska, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w przekrojach: województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego - tablice wynikowe: Higiena żywności, higiena dzieci i młodzieży, higiena środowiska (czerwiec 2020 r.) oraz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - tablice wynikowe (maj 2020 r.)
    .