Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.16
2. Temat badania
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie aktywów i pasywów, zobowiązań i należności, środków otrzymanych z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatków inwestycyjnych jak również o przychodach i kosztach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia; podmiotów leczniczych będących spółkami kapitałowymi, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, uczelni medycznej lub jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa, uczelnia medyczna lub jednostka samorządu terytorialnego dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu; zakłady podległe MSWIA i MON.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty lecznicze.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dotacje. Dane bilansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stan aktywów i pasywów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przekrojach: regiony i województwa, organy założycielskie, typy jednostek.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019 (Październik 2020).