Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.17
2. Temat badania
Narodowy Rachunek Zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wydatkach na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według klasyfikacji ICHA w celu zabezpieczenia potrzeb odbiorców krajowych (m.in. MZ) i zagranicznych, w tym coroczne przekazanie danych w postaci Wspólnego Kwestionariusza OECD/Eurostat/WHO.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2015, str. 6).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • organizacje międzynarodowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • inny użytkownik,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Finansowanie ochrony zdrowia.

7. Zakres przedmiotowy

Narodowy Rachunek Zdrowia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bieżące wydatki na ochronę zdrowia, zestawione zgodnie z międzynarodową metodologią SHA2011, w przekrojach: HF – schematy finansowania ochrony zdrowia (wydatki publiczne i prywatne), HC – klasyfikacja funkcjonalna świadczonych usług opieki zdrowotnej; HC – klasyfikacja funkcjonalna świadczonych usług opieki zdrowotnej, HP – dostawcy usług opieki zdrowotnej; HF – schematy finansowania ochrony zdrowia (wydatki publiczne i prywatne), HP – dostawcy usług opieki zdrowotnej; HF – schematy finansowania ochrony zdrowia (wydatki publiczne i prywatne), FS - przychody schematów finansowania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 r. (Wrzesień 2021).
Publikacje GUS
  • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r. (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Health care (Październik 2021),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - OECD Health Statistics - Health (Czerwiec 2021).