Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.18
2. Temat badania
Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat stanu zasobów i deficytów oraz porównanie zakresu i dynamiki działań samorządów lokalnych w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.
Dane osobowe:

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne dla uzyskania dobrej jakości wyników badania.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki administracji samorządowej.

7. Zakres przedmiotowy

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym informacje na temat: uchwał i zarządzeń dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rynku napojów alkoholowych, koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinach, profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, edukacji publicznej i profilaktyki dla dorosłych, nietrzeźwości w miejscach publicznych, współpracy z innymi samorządami, organizacjami oraz współpracy międzynarodowej, badań i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych na terenie gminy, finansowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Biuletyn informacyjny opracowywany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019 (Październik 2020).