Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.19
2. Temat badania
Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia
3. Cykliczność badania
co 5 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji kondycji zdrowotnej Polaków, korzystaniu z usług medycznych i zachowaniach anty i pro-zdrowotnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa,
  • Sejm, Senat.
Dane osobowe:

Uzyskanie danych na temat kondycji zdrowotnej mieszkańców Polski oraz oszacowanie wielkości populacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Badanie EHIS stanowi podstawowe źródło szerokiej informacji o stanie zdrowia mieszkańców Polski, w tym także grupy osób niepełnoprawnych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby będące członkami gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Sposób odżywiania i używki. Aktywność fizyczna. Dostęp do opieki zdrowotnej. Niepełnosprawność prawna. Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego. Dane uzupełniające o zdrowiu. Kontakty społeczne. Status na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Profilaktyka zdrowotna. Zachorowania, problemy zdrowotne. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Dochody gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Korzystanie z usług opieki zdrowotnej (wizyty u lekarzy i leczenie w szpitalach), konsumpcja leków oraz dostęp do opieki zdrowotnej, w przekrojach: województwa, płeć, duże grupy wieku.
Szczepienia przeciw grypie, badania cytologiczne i mammograficzne, w przekrojach: województwa, płeć, duże grupy wieku.
Uwarunkowania zdrowia - spożywanie warzyw i owoców, konsumpcja tytoniu i alkoholu, w przekrojach: województwa, płeć, duże grupy wieku.
Subiektywna ocena stanu zdrowia, występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych oraz chorób przewlekłych, osoby niesprawne wg różnych kryteriów, w przekrojach: województwa, płeć, duże grupy wieku.
Wypadki, którego skutkiem był uraz według miejsca zdarzenia i udzielonej pomocy medycznej, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku.
Wsparcie społeczne i świadczenie opieki nad osobą chora lub niesprawną, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku, poziom wykształcenia, stan cywilny, aktywność ekonomiczna.
Palenie tytoniu oraz konsumpcja alkoholu przez osoby w wieku 15 lat więcej, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku, poziom wykształcenia, stan cywilny, aktywność ekonomiczna.
Uwarunkowania zdrowia - aktywność fizyczna, konsumpcja warzyw, owoców, soków i innych napojów, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku, poziom wykształcenia, stan cywilny, aktywność ekonomiczna.
Wykonywanie wybranych badań profilaktycznych, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku, poziom wyksztalcenia, stan cywilny, aktywność ekonomiczna.
Poziom samodzielności w samoobsłudze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego osób starszych i niesprawnych, w przekrojach: kraj, płeć, grupy wieku.
Korzystanie z usług opieki zdrowotnej (pobyty w szpitalach, wizyty u lekarzy), konsumpcja leków, trudności w dostępie do opieki zdrowotnej, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku, poziom wyksztalcenia, stan cywilny, aktywność ekonomiczna.
Subiektywna ocena stanu zdrowia osoby badanej - ocena ogólna, występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych oraz chorób przewlekłych, sprawność niektórych narządów, niepełnosprawność oraz inne problemy zdrowotne, w przekrojach: kraj, płeć, grupa wieku, poziom wykształcenia, stan cywilny, aktywność ekonomiczna.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r. (Czerwiec 2021).