Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.14
2. Temat badania
Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ilości pozyskiwanej biomasy z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa; o wydobyciu kopalin i surowców energetycznych; o imporcie i eksporcie biomasy i produktów biomasy, kopalin i surowców energetycznych oraz odpadów przeznaczonych do ostatecznego przetworzenia i usunięcia w celu opracowania podstawowego rachunku oraz wskaźników przepływów materialnych na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE – Eurostat, OECD).
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające produkcję roślinną, pozyskujące drewno i leśne użytki uboczne; zwierzęta łowne; ryby i inne produkty z akwakultur; zakłady eksploatujące złoża lub użytkownicy złóż; podmioty importujące i eksportujące towary w ramach UE oraz wszyscy eksporterzy i importerzy dokonujący wymiany towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

7. Zakres przedmiotowy

Pozyskanie drewna. Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych. Eksport i import w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towarów (z krajami spoza UE). Pozyskanie ubocznych produktów leśnictwa. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Eksport i import w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE.
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.45.24 Użytkowanie lasu,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
Inne źródła danych

publikacje GUS: „Wyniki produkcji roślinnej”, „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych”, „Rocznik statystyczny rolnictwa”, „Zwierzęta gospodarskie”, „Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów”, „Leśnictwo”, publikacja Morskiego Instytutu Rybackiego i Państwowego Instytutu Badawczego „Morska Gospodarka Rybna”, publikacja Państwowego Instytutu Geologicznego i Państwowego Instytutu Badawczego „Bilans zasobów złóż kopalin i wód podziemnych w Polsce”, publikacja Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Państwowego Instytutu Badawczego „Rynek Ryb – stan i perspektywy”.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje zawierające dane (w tym szacunki) o produkcji: biomasy z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa, dane o wydobyciu kopalin i surowców energetycznych oraz dane o imporcie i eksporcie (ogółem oraz z krajami spoza UE) biomasy i produktów biomasy, kopalin i surowców energetycznych oraz odpadów przeznaczonych do ostatecznego przetworzenia i usunięcia, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Material flow accounts (Czerwiec 2021).