Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.18
2. Temat badania
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw turystyki; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Dane osobowe pozyskiwane w badaniu są zaliczone do tzw. zmiennych podstawowych (core variables) ustalonych przez Eurostat dla wszystkich badań społecznych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Wyjazdy krajowe/zagraniczne. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Turystyczna baza noclegowa. Charakterystyka gospodarstw domowych. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Aktywność ekonomiczna. Liczba i struktura przekroczeń granicy Polski z krajami Unii Europejskiej. Ruch osobowy obywateli polskich.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.30.17 Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej.
1.30.11 Ruch graniczny,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Populacja wyjeżdżających mieszkańców Polski (rezydentów), w przekrojach: miejsce zamieszkania, cechy społeczno-demograficzne.
Liczba i struktura podróży, w przekrojach: podróże krajowe długookresowe (z co najmniej czterema noclegami), podróże krajowe krótkookresowe (1-3 noclegi); podróże zagraniczne turystyczne i jednodniowe; cele podróży, rodzaje wykorzystywanej bazy noclegowej, główne rodzaje transportu, sposoby organizacji podróży.
Kierunki wyjazdów mieszkańców Polski, w przekrojach: województwa; kraje (wybrane).
Wydatki poniesione w związku z podróżą krajową, w przekrojach: rodzaje wydatków; długość pobytu.
Wydatki turystów poniesione w związku z podróżą zagraniczną, w przekrojach: kraje (wybrane); rodzaje wydatków ; długość pobytu.
Wydatki na jednodniowe podróże zagraniczne, w przekrojach: kraje (wybrane).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Turystyka w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2019 r. (Październik 2020).
Publikacje innych jednostek
 • Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w półroczu 2019 r.; w 2019 r. (Listopad 2019, Maj 2020).
Informacje sygnalne
 • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą 2019 r. (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Turystyka (Listopad 2020).