Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.05
2. Temat badania
Ochrona własności przemysłowej w Polsce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony własności przemysłowej w Polsce (wynalazki, wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe itp.). Wskaźniki z zakresu statystyki własności przemysłowej są stosowane do oceny efektów działalności B + R i innowacyjnej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 51).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Zgłoszenia i udzielone prawa do ochrony własności przemysłowej w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Własność intelektualna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zgłoszenia i udzielone prawa wyłączne na wynalazki krajowe, w przekrojach: płeć głównego zgłaszającego/uprawnionego (dotyczy krajowych osób fizycznych).
Zgłoszenia i udzielone prawa wyłączne na znaki towarowe, w przekrojach: w trybie krajowym i międzynarodowym, w podziale na krajowe i zagraniczne.
Zgłoszenia oraz udzielone prawa na wzory przemysłowe i topografie układów scalonych, w przekrojach: krajowe i zagraniczne.
Zgłoszenia oraz udzielone prawa wyłączne na wynalazki krajowe za granicą.
Zgłoszenia wynalazków i udzielone patenty, w przekrojach: według kategorii produktów wysokiej techniki.
Uzyskana w Polsce ochrona na wynalazki przez podmioty krajowe i zagraniczne na podstawie Konwencji o patencie europejskim.
Zgłoszenia oraz udzielone prawa wyłączne na wynalazki i wzory użytkowe w Polsce, w przekrojach: w trybie krajowym i międzynarodowym, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP).
Zgłoszenia wynalazków zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w przekrojach: według rodzaju działalności pierwszego zgłaszającego.
Zgłoszenia wynalazków i udzielone patenty oraz zgłoszenia wzorów użytkowych i prawa ochronne na wzory użytkowe, w przekrojach: według rodzaju podmiotów zgłaszających oraz powiatów i województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Nauka i technika w 2019 r. (Marzec 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Ochrona własności przemysłowej (Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i technika - Ochrona własności przemysłowej (Maj 2020).