Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.06
2. Temat badania
Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie handlu zagranicznego wyrobami wysokiej techniki, pracujących, podmiotów, produkcji sprzedanej oraz przychodów ze sprzedaży według poziomów techniki i wiedzochłonności.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji C przetwórstwo przemysłowe. Podmioty prowadzące działalność usługową, podmioty realizujące obroty z krajami spoza UE oraz podmioty objęte programem statystycznym realizujące obroty z krajami UE.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Obroty międzynarodowego handlu towarami w cenach stałych. Zatrudnienie w gospodarce narodowej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkość i struktura eksportu i importu oraz wskaźniki relacji importu do eksportu i udziału w eksporcie i imporcie ogółem, w przekrojach: grupy wyrobów zaliczanych do wysokiej techniki.
Udział sprzedaży w sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe) w wartości produkcji sprzedanej ogółem, w przekrojach: poziomy techniki.
Udział liczby podmiotów, przychodów ze sprzedaży produktów (w tym na eksport) przedsiębiorstw w sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe), w przekrojach: poziomy techniki, województwa.
Udział liczby podmiotów, przychodów ze sprzedaży produktów (w tym na eksport) przedsiębiorstw w sektorze usług, w przekrojach: wybrane poziomy wiedzochłonności, województwa.
Wartości bezwzględne oraz udział zatrudnienia w sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe) w zatrudnieniu ogółem, w przekrojach: poziomy techniki, płeć.
Wartości bezwzględne oraz udział zatrudnienia w sektorze usług w zatrudnieniu ogółem, w przekrojach: poziomy wiedzochłonności, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Nauka i technika w 2019 r. (Marzec 2021),
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Wszystkie obszary tematyczne (Grudzień 2020).