Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.09
2. Temat badania
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wielkości populacji osób zatrudnionych w tzw. zawodach Nauki i Techniki lub posiadających wykształcenie wyższe, potencjalnie mogących zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo technicznej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.
Dane osobowe:

Dane pozyskiwane z Kancelarii Prezydenta RP zawierają imiona i nazwiska osób. Na ich podstawie oznacza się płeć.

6. Zakres podmiotowy

Osoby z wyższym wykształceniem oraz osoby zatrudnione w zawodach nauki i techniki.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy. Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse.
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
Inne źródła danych

Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Studenci i absolwenci szkół wyższych, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki i techniki.
Cudzoziemcy studiujący w Polsce, w przekrojach: dziedziny kształcenia; kraje pochodzenia.
Uczestnicy studiów doktoranckich, w przekrojach: płeć, system studiów, rodzaj jednostki kształcącej; płeć, system studiów, dziedziny nauki i techniki.
Nadane tytuły naukowe profesora, w przekrojach: ogółem, płeć, dziedziny nauki techniki.
Nadane stopnie naukowe: doktora, doktora habilitowanego, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki i techniki.
Członkowie Polskiej Akademii Nauk, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki i techniki.
Kategorie zasobów ludzkich dla nauki i techniki, w przekrojach: kraj, województwa, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Nauka i technika w 2019 r. (Marzec 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).