Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.12
2. Temat badania
Biotechnologia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw nauki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych do analiz na potrzeby organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu). Badanie pozwoli na określenie poziomu świadczonych dóbr i usług z zastosowaniem metod biotechnologicznych oraz na ocenę krajowego potencjału badawczego i gospodarczego – na podstawie opracowanych przez OECD międzynarodowych standardów metodologicznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe; szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; inne podmioty, w których prowadzona jest działalność badawcza i rozwojowa lub produkcyjna w dziedzinie biotechnologii.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność w dziedzinie biotechnologii. Działalność badawcza i rozwojowa. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na działalność B+R w jednostkach naukowych, w przekrojach: źródła finansowania, rodzaj nakładów, rodzaj działalności.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii, w przekrojach: klasy wielkości, zatrudnieni, nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii.
Współpraca partnerska w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii, nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii, wynalazki zgłoszone do opatentowania i uzyskane patenty w dziedzinie biotechnologii, w przekrojach: obszar zastosowania biotechnologii, liczba patentów i wynalazków, sektory.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Nauka i technika w 2019 r. (Marzec 2021).
Informacje sygnalne
 • Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 r. (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i Technika - Biotechnologia (Styczeń 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Science, Technology and Patents (Październik 2021).