Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.13
2. Temat badania
Innowacje w sektorze usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zaliczanych do sektora usług w Polsce.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Regionalne programy operacyjne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, J, K, do działu 46, 71, 72, 73.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Własność intelektualna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Strategie przedsiębiorstw - innowacje w sektorze usług, w przekrojach: klasy wielkości przedsiębiorstw, rodzaj działalności (sekcje/działy PKD), regiony wg NUTS, wybrane poziomy zaangażowania wiedzy.
Ochrona własności intelektualnej - innowacje w sektorze usług, w przekrojach: klasy wielkości przedsiębiorstw, rodzaj działalności (sekcje/działy PKD), regiony wg NUTS, wybrane poziomy zaangażowania wiedzy.
Transfer wiedzy - innowacje w sektorze usług, w przekrojach: klasy wielkości przedsiębiorstw, rodzaj działalności (sekcje/działy PKD), regiony wg NUTS, wybrane poziomy zaangażowania wiedzy.
Innowacyjność przedsiębiorstw - innowacje w sektorze usług, w przekrojach: klasy wielkości przedsiębiorstw, rodzaj działalności (sekcje/działy PKD), regiony wg NUTS, wybrane poziomy zaangażowania wiedzy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019 (Grudzień 2020),
 • Nauka i technika w 2019 r. (Marzec 2021).
Informacje sygnalne
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017-2019 (Październik 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i Technika - Działalność innowacyjna (Październik 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Badania i innowacje (Grudzień 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Community innovation survey (Styczeń 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Nakłady na działalność innowacyjną (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz z sektora usług (Grudzień 2020).