Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.14
2. Temat badania
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 49, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 2, str. 49).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.
Dane osobowe:

W badaniu niezbędne jest pozyskiwanie danych osobowych, aby zapewnić możliwość prezentowania wyników badania w przekrojach dotyczących charakterystyk społeczno-ekonomicznych osób, zgodnie z potrzebami użytkowników danych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, do działu 69, 70, 71, 72, 73, 74, do grupy 95.1. Gospodarstwa domowe z osobami w wieku od 16 do 74 lat. Jednostki administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie).

7. Zakres przedmiotowy

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Świadczenia z pomocy społecznej.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rodzaje wykorzystywanych łączy internetowych, wykorzystanie komputerów, urządzeń przenośnych i drukarek 3D, handel elektroniczny i elektroniczne fakturowanie, wykorzystanie chmury obliczeniowej, cyberbezpieczeństwo, zatrudnienie specjalistów ICT, outsourcing usług ICT w przedsiębiorstwach, w przekrojach: kraj, sekcje, działy, klasy PKD; makroregiony (NUTS-1), regiony (NUTS-2), województwa; formy wlasności; klasy wielkości przedsiębiorstwa.
Korzystanie z elektronicznej administracji publicznej przez przedsiębiorstwa, w przekrojach: kraj, sekcje, działy, klasy PKD; makroregiony (NUTS-1), regiony (NUTS-2), województwa; formy własności; klasy wielkości przedsiębiorstwa.
Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer, posiadające dostęp do Internetu w domu, rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kraj; miejsce zamieszkania: stopień urbanizacji, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Odsetek osób posiadających umiejętności cyfrowe według poziomów (niskie, podstawowe, ponadpodstawowe, podstawowe lub ponadpodstawowe), odsetek osób korzystających z komputera, korzystających z Internetu, regularnie korzystających z Internetu oraz osób niekorzystających z Internetu, korzystających z urządzeń przenośnych w celu łączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy, w przekrojach: płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania: regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Cele korzystania z Internetu przez osoby, w przekrojach: płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania: regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Korzystanie przez osoby: z elektronicznej administracji publicznej, z e-handlu, z pośredniczących stron internetowych lub aplikacji w celu zorganizowania zakwaterowania lub transportu od innej prywatnej osoby, z chmury obliczeniowej, w przekrojach: płeć, wiek; poziom wykształcenia; miejsce zamieszkania: regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Wskaźniki dotyczące nasycenia usługami dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz nasycenia infrastrukturą telekomunikacyjną, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową spełniająca określone warunki: zgodną ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), dostosowaną do obsługi przez urządzenia mobilne, dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami/ograniczeniami, dostępną dla obcokrajowców (z innymi wersjami językowymi), w przekrojach: kraj, województwa; urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.
Odsetek dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, w przekrojach: kraj, województwa; urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, wykorzystujących elektroniczną skrzynkę podawczą, liczba dokumentów elektronicznych wysyłanych przez te jednostki przy wykorzystaniu ESP, w przekrojach: kraj, województwa; urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.
Odsetek jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, w przekrojach: kraj, województwa; urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019 (Grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r. (Październik 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i technika - Społeczeństwo informacyjne (Luty 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Społeczeństwo informacyjne (Styczeń 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Digital economy and society (Grudzień 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu (Grudzień 2019).
Tablice publikacyjne
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2019 r. (Grudzień 2019),
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2019 r. (Grudzień 2020).