Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.43 Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol
1.43.17
2. Temat badania
Nanotechnologia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do analiz na potrzeby organizacji międzynarodowych (OECD i Eurostatu) z uwzględnieniem kierunków zastosowania nanotechnologii. Badanie pozwoli na określenie poziomu wytwarzanych dóbr i świadczonych usług z zastosowaniem metod nanotechnologicznych oraz na ocenę krajowego potencjału badawczego i gospodarczego - na podstawie opracowanych przez OECD międzynarodowych standardów metodologicznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe, jednostki/instytucje budżetowe.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność w dziedzinie nanotechnologii. Działalność badawcza i rozwojowa. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pracujący w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach, nakłady na działalność w dziedzinie nanotechnologii, w przekrojach: źródła pochodzenia środków, obszary zastosowania nanotechnologii w przedsiębiorstwach.
Nakłady na działalność B+R w jednostkach naukowych, w przekrojach: źródła finansowania, rodzaj nakładów, rodzaj działalności, obszar zastosowania nanotechnologii, pracujący według stanowisk i wykształcenia, nadane stopnie naukowe.
Współpraca partnerska w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii, nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii, wynalazki zgłoszone i uzyskane patenty w dziedzinie nanotechnologii, w przekrojach: sektory, liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów, obszary zastosowania nanotechnologii.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Nauka i technika w 2019 r. (Marzec 2021).
Informacje sygnalne
 • Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 r. (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Science, Technology and Patents (Październik 2020).