Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.02
2. Temat badania
Elektroenergetyka i ciepłownictwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa umożliwiających ocenę funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju, prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporządzanie projektów założeń polityki energetycznej, krajowych bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemysłowa) oraz krajowych bilansów paliw w zakresie zużycia paliw w elektroenergetyce zawodowej, a także wypełnianie sprawozdań w zakresie energii elektrycznej i ciepła sporządzanych dla organizacji międzynarodowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 1),
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub prowadzą obrót energią elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 35.1, 35.3. Giełda energii. Odbiorcy końcowi ciepła, odbiorcy końcowi energii elektrycznej.

7. Zakres przedmiotowy

Ciepło i energia elektryczna. Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura ciepłownicza. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Bilanse paliw i energii. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej..
Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji., w przekrojach: kraj.
Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, w przekrojach: terytorialnie.
Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach, w przekrojach: kraj.
Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej, w przekrojach: terytorialnie.
Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce.
Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • ARE w im. ME - Informacja statystyczna o energii elektrycznej . (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • ARE w im. ME - Sytuacja w elektroenergetyce . (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
 • ARE w im. ME - Statystyka elektroenergetyki polskiej 2019 (Październik 2020),
 • ARE w im. ME - Emitor 2019. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych (Wrzesień 2020),
 • ARE w im. ME - Elektroenergetyka polska w 2019 r. (Lipiec 2020),
 • ME - Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2019 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny - Moc zainstalowana i osiągalna w elektrowniach. Produkcja energii elektrycznej wg źródeł (Wrzesień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Urządzenia sieciowe/Energia elektryczna w gospodarstwach domowych wg lokalizacji odbiorcy (Czerwiec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Energy (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny - Zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych (Październik 2019).
Tablice publikacyjne
 • Dane o produkcji energii elektrycznej (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dane o zużyciu energii elektrycznej (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).