Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.04
2. Temat badania
Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych (z uwzględnieniem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych) w latach nieobjętych badaniem ankietowym E-GD oraz dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zjawiska ubóstwa energetycznego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych wg kierunków użytkowania.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
Inne źródła danych

Dane pozyskane z badania 1.44.04 Pbssp na rok 2018.
Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kierunki użytkowania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2018 i 2019 (Listopad 2020),
 • Zużycie paliw i nośników energii w 2019 r. (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Energy (Listopad 2020).
Tablice publikacyjne
 • ARE w im. ME - Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2019 r. (Grudzień 2020),
 • ARE w im. ME - Ubóstwo energetyczne w 2019 r. (Grudzień 2020).