Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.05
2. Temat badania
Gospodarowanie materiałami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnej organom państwa i administracji publicznej oraz podmiotom gospodarki narodowej, a także społeczeństwu do analizy i oceny zaopatrzenia gospodarki w materiały, opracowywanie bilansów krajowych materiałów, dostaw materiałów na zaopatrzenie kraju, określenie głównych kierunków zużycia materiałów na wytworzenie produktów oraz poziomu zapasów materiałów, analiza i ocena gospodarowania podstawowymi odpadami metalicznymi i niemetalicznymi nadającymi się do recyklingu.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji D, E, F (z wyłączeniem grupy 41.1), do działu 01 (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 58, 61. Podmioty gospodarki narodowej zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, do działu 10, 11, 12, 14, 19, 49, 50, 51. Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie skupu i sprzedaży odpadów nadających się do recyklingu. Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji E, F, do działu 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 49, 50, 51, 58, do klasy 84.24, 84.25. Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, D, do działu 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarowanie materiałami. Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie materiałów na wszystkie cele: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapas materiałów w ujęciu ilościowym, w przekrojach: wybrane materiały według PKWiU - kraj (w ujęciu ilościowym), według PKD (poziom sekcje, działy, grupy, klasy), województwa, sektory własności.
Bilanse krajowe materiałów, dostawy materiałów na zaopatrzenie kraju w ujęciu ilościowym, w przekrojach: wybrane materiały według PKWiU - kraj.
Obrót odpadami nadającymi się do recyklingu w ujęciu ilościowym - zapas (początkowy i końcowy), przychód z własnej działalności, skup od dostawców krajowych (w tym od jednostek produkcyjnych i handlowych), import, zużycie własne, sprzedaż odbiorcom krajowym (z tego jednostkom produkcyjnym i handlowym), eksport, ubytki naturalne i straty, w przekrojach: odpady nadające się do recyklingu według PKWiU - kraj w podziale na jednostki produkcyjne i handlowe, według PKD (poziom, sekcje, działy, grupy, klasy), województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Gospodarka materiałowa w 2019 r. (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).