Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.16
2. Temat badania
Rachunki emisji do powietrza
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza w ramach europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w sposób zgodny z systemem rachunków narodowych.
Dane pozyskuje się na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE-Eurostat).
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • organizacje międzynarodowe,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej emitujące do powietrza gazy i pyły.

7. Zakres przedmiotowy

Zanieczyszczenie powietrza.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Szacunki emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza z gospodarki narodowej (dwutlenek węgla bez biomasy, dwutlenek węgla pochodzący z biomasy, podtlenek azotu, metan, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, tlenek węgla, pył zawieszony < 10 mikrometrów, pył zawieszony < 2,5 mikrometra, dwutlenek siarki, amoniak), w przekrojach: klasyfikacja NACE Rev.2, gospodarstwa domowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Environment - Environment – Air emission accounts (Grudzień 2020).