Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.16
2. Temat badania
Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla kamiennego ze źródeł krajowych, pozyskiwaniu węgla kamiennego ze źródeł zagranicznych, jego dystrybucji, parametrach jakościowych, o przychodach, kosztach i wynikach z działalności, zatrudnieniu, wydajności pracy, płacach, przepracowanym czasie pracy, inwestycjach modernizacyjnych, odtworzeniowych i udostępniających nowe zasoby węgla kamiennego, o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych, strukturze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, należnościach, o zasobach węgla kamiennego, skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego oraz zapewnienia informacji o pozyskaniu (wydobyciu) węgla brunatnego ze źródeł krajowych, sprzedaży, parametrach jakościowych wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego, badaniu podlega: pozyskanie i dystrybucja węgla kamiennego, zatrudnienie, wydajność, płace w górnictwie węgla kamiennego, działalność inwestycyjna oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, koszty pozyskania węgla kamiennego, zasoby węgla kamiennego, skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego, odmetanowywanie i zagospodarowanie metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Pozyskanie ze źródeł krajowych i dystrybucja w kraju węgla brunatnego. Uzyskanie danych dla GUS, Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) oraz Euracoal-u (Europejskie Stowarzyszenie dla Węgla Kamiennego i Brunatnego).
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1, 05.2. Podmioty prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, zaklasyfikowane według PKD do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego oraz podmioty prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja i jakość węgla kamiennego. Zasoby węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego. Wskaźniki techniczne w kopalni węgla kamiennego. Metanowość kopalń. Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego. Wieloletnie inwestycje w górnictwie węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Wynagrodzenia. Ruch zatrudnionych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Czas pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans zasobów węgla kamiennego, w przekrojach: rodzaje węgla; okres ważności koncesji na wydobywanie węgla; głębokość zalegania.
Kapitały, ich struktura i wykorzystanie w górnictwie.
Wysokość obciążeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych w górnictwie węgla kamiennego, stan i struktura zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych publicznoprawnych i cywilnoprawnych, stan i struktura należności.
Nakłady inwestycyjne w górnictwie węgla kamiennego i źródła ich finansowania, w przekrojach: rodzaje inwestycji (modernizacyjne, odtworzeniowe, początkowe).
Przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego normatywny i ponadnormatywny, w przekrojach: miejsce zatrudnienia.
Bilans zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, wydajność pracy, przeciętne płace przy uwzględnieniu kategorii stanowisk.
Koszty i wyniki produkcji oraz sprzedaży węgla kamiennego przy uwzględnieniu kosztów rodzajowych, wyniki poszczególnych rodzajów działalności.
Wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego.
Ilość metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowanie.
Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego.
Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi), w przekrojach: parametry jakościowe, rodzaje, typy i sortymenty węgla kamiennego .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym (Maj 2019, Sierpień 2019, Październik 2019, Marzec 2020),
 • Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Marzec 2020),
 • Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w układzie narastającym (Sierpień 2019, Marzec 2020),
 • Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.11 (Wrzesień 2019, Marzec 2020),
 • Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9 (Czerwiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020).