Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.02
2. Temat badania
Gospodarka ziemią
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wykonania prac związanych z poprawą struktury agrarnej w drodze scaleń i wymian gruntów oraz innych prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, przyczyniających się do modernizacji obszarów wiejskich.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Obszary wiejskie.

7. Zakres przedmiotowy

Analizy i dokumentacja geodezyjna związana z obszarami wiejskimi. Prace scaleniowe i wymienne. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Podstawowe dane wynikowe z zakresu zmian w strukturze agrarnej, z uwzględnieniem między innymi scaleń i wymian gruntów oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Wykonanie prac scaleniowych za 2019 rok (Marzec 2020).