Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.03
2. Temat badania
Użytkowanie gruntów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących gruntów według rodzaju użytków rolnych i grup użytkowników według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego. Badanie dostarcza również informacji w zakresie zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególności takich zjawisk, jak: przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przepływ ziemi między gospodarstwami. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia bilansu gruntów według rodzaju użytków rolnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 1, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Maszyny i urządzenia rolnicze. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników. Użytkowanie gruntów. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Rolnictwo ekologiczne. Cechy organizacyjno-prawne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.80.03 System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2).
Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upraw; grupy obszarowe gospodarstw, użytków rolnych i upraw.
Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony; formy własności i użytkowania; grupy użytków.
Liczba i wielkość gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych), w przekrojach: grupy obszarowe; formy własności.
Zmiany zachodzące w grupach obszarowych gospodarstw rolnych, w przekrojach: formy własności; kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2019 r. (Marzec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Użytkowanie gruntów (Maj 2020).