Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.06
2. Temat badania
Okresowe oceny stanu upraw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących prognozy powierzchni zasiewów, m.in. upraw jarych i ozimych, szacunku strat zimowych i wiosennych w uprawach rolnych i ogrodniczych, oceny stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, które na etapie wczesnych przewidywań pozwalają wnioskować o wysokości plonów poszczególnych upraw rolnych. W ramach tej tematyki dokonuje się także ocen bieżącej i przewidywanej sytuacji w rolnictwie oraz strat w przechowywanych ziemiopłodach.
Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania wiosennej i jesiennej oceny stanu upraw, a także dla określenia powierzchni zasiewów upraw ozimych i jarych na etapie wczesnych szacunków oraz dla zaspokojenia potrzeb krajowych i międzynarodowych.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Stan upraw. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Informacje z badań Instytutu Geodezji i Kartografii z wykorzystaniem metody teledetekcji oraz z prac metodologiczno-wdrożeniowych prowadzonych we współpracy z GUS przy wykorzystaniu technik satelitarnych i komputerowych.
Oceny i szacunki ekspertów terenowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ocena stanu upraw w zakresie przewidywanej powierzchni zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa; formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upraw.
Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa; formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upraw.
Ocena stanu upraw: form jarych i ozimych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa; formy własności i użytkowania; uprawy i grupy upraw; grupy użytków.
Ocena stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych, w przekrojach: kraj, województwa..
Ocena kwitnienia drzew owocowych, w przekrojach: kraj, województwa.
Procent przewidywanych strat w powierzchni zasiewów, w przekrojach: kraj, województwa.
Wielkość strat w masie przechowywanych ziemiopłodów, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r (Lipiec 2019),
  • Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r. (Maj 2019),
  • Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 r. (Kwiecień 2019).