Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.08
2. Temat badania
Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących powierzchni uprawy, plonów i zbiorów upraw warzywniczych oraz upraw sadowniczych według gatunków, a także ocena jakości zbiorów. Dane o powierzchni uprawy, plonach i zbiorach opracowywane są na etapie prognozy (szacunek wstępny), na etapie szacunku przedwynikowego oraz szacunku wynikowego. Badanie uwzględnia również powierzchnię nowych nasadzeń oraz wykarczowań drzew i krzewów owocowych, a także powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zmiany zachodzące w grupach obszarowych gospodarstw rolnych. Użytkowanie gruntów (siedziba użytkownika). Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych.
Inne źródła danych

Oceny i szacunki ekspertów terenowych .

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon oraz owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w przekrojach: gatunki; kraj, województwa.
Szacunek przedwynikowy - obejmuje produkcję warzyw gruntowych oraz owoców z drzew i owoców jagodowych. Szacunek metodą ocen ekspertów ogrodniczych szczebla regionalnego i centralnego, w przekrojach: kraj, województwa; gatunki.
Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) - obejmuje produkcję warzyw gruntowych, jesienną produkcję warzyw spod osłon oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew, produkcję owoców jagodowych, ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych, powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w przekrojach: gatunki; kraj, województwa, regiony (NUTS 2).
Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); gatunki; formy własności; uprawy i grupy upraw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
  • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r. (Kwiecień 2020).
Informacje sygnalne
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r (Lipiec 2019),
  • Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r. (Wrzesień 2019),
  • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r. (Grudzień 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja roślinna - warzywa i owoce (Maj 2020).