Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.17
2. Temat badania
Podatki związane ze środowiskiem
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o środkach pieniężnych pochodzących z obowiązujących w Polsce podatków związanych ze środowiskiem. Dane pozyskuje się na potrzeby krajowe i międzynarodowe (KE – Eurostat).
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe, będące końcowymi płatnikami podatków związanych ze środowiskiem i opłat zakwalifikowanych metodologicznie do podatków związanych ze środowiskiem. Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Zużycie pośrednie. Produkcja globalna. Fundusze ekologiczne: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, gospodarowanie środkami funduszy. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wskaźniki wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów do produktu krajowego brutto, opracowane zgodnie z metodologią ESA.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.67.06 Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych).
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,
1.01.12 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane (w tym szacunki) dotyczące środków pieniężnych pochodzących z obowiązujących w Polsce podatków związanych ze środowiskiem, zidentyfikowanych w ramach ESA jako podatek, którego bazą jest jednostka fizyczna oddziaływania (lub substytut/zastępnik tej jednostki) o udowodnionym, negatywnym wpływie na środowisko, w podziale na cztery grupy rodzajowe podatków (od energii, transportowe, od zanieczyszczeń, z tytułu użytkowania zasobów naturalnych), w przekrojach: kraj, klasyfikacja NACE Rev.2, gospodarstwa domowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Environment - Environment - Environmental taxes (Grudzień 2020).