Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.13
2. Temat badania
Środki produkcji w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rolnictwa; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnej do określenia poziomu dostaw i zużycia nawozów, dostaw pasz, sprzedaży środków ochrony roślin oraz wyposażenia rolnictwa w wybrane maszyny i urządzenia.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie definicji i wykazu substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 180 z 08.07.2011, str. 3),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/269 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie wykazu substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 40 z 17.02.2017, str. 4).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych. Producenci i importerzy: środków ochrony roślin, nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, nawozów mineralnych, pasz dla zwierząt, maszyn rolniczych.

7. Zakres przedmiotowy

Pasze. Środki ochrony roślin. Nawozy mineralne i wapniowe. Zużycie środków ochrony roślin na określone uprawy, w przeliczeniu na substancje czynne w podziale na grupy, kategorie i klasy chemiczne oraz w przeliczeniu na 1 ha powierzchni chronionej (powierzchnia objęta zabiegami ochrony roślin). Dane zagregowane zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją substancji czynnych. Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.15 Ochrona roślin,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom zużycia w przeliczeniu na czysty składnik nawozów mineralnych (tj. azotowych, fosforowych i potasowych) i nawozów wapniowych z wyodrębnieniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych (w masie towarowej), w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2) i formy własności (gospodarstwa rolne ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne).
Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej, w przekrojach: kraj.
Dostawy nawozów mineralnych, wapniowych, pasz dla zwierząt gospodarskich w jednostkach naturalnych i wartościowo, w przekrojach: kraj.
Zestawienie produkcji, importu i eksportu wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2018/2019 (Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Uprawy rolnicze. Zużycie nawozów mineralnych (Marzec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Uprawy rolnicze. Zużycie nawozów wapniowych (Marzec 2020).