Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.18
2. Temat badania
Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczącej zbiorczego rachunku produkcji roślinnej i zwierzęcej, niezbędnego do oceny wynikowej rolnictwa w aspekcie zmian skali intensywności i fizycznych rozmiarów produkcji, jej zmian strukturalnych, produktywności i efektywności czynników produkcji rolniczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające produkcję roślinną i zwierzęcą, niezależnie od sekcji PKD, do której są zaklasyfikowane.

7. Zakres przedmiotowy

Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych). Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Poziomy i wskaźniki cen skupu. Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów i usług. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500). Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń),
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.01 Ceny w rolnictwie,
Inne źródła danych

Publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie: FADN (system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych), raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków.
Informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności bezpośrednich dla rolnictwa.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki dynamiki rolniczej produkcji globalnej, końcowej i towarowej w cenach stałych (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne), w przekrojach: kraj, regiony.
Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne), na 1 ha użytków rolnych, wskaźniki dynamiki przy różnych podstawach czasowych, struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, wskaźniki wartości, wolumenu i cen, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
  • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 roku (Maj 2020).
Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020).