Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.19
2. Temat badania
Bilanse produktów rolniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do zobrazowania, analizy i oceny zależności oraz powiązań między wielkością produkcji rolniczej a sposobem rozdysponowania produktów rolniczych oraz określenia wielkości ich spożycia, a także monitorowania zmian w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zapewnienia danych statystycznych dla organizacji międzynarodowych (UE, Eurostatu, OECD) i krajowych, badaniu podlegają bilanse gospodarcze, rynkowe i zbiorcze dotyczące produktów rolniczych pochodzenia roślinnego (zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych i oleistych, warzyw, owoców, buraków cukrowych, cukru), zwierzęcego (żywca rzeźnego, mięsa i podrobów, mleka, produktów mlecznych, jaj, ryb).
Bilanse obejmują po stronie przychodowej - produkcję krajową i import, a po stronie rozchodowej - spożycie, spasanie, zużycie przemysłowe, eksport, ubytki i straty oraz różnicę zapasów. Bilans pasz stanowi zestawienie podaży pasz pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego w powiązaniu z zapotrzebowaniem poszczególnych gatunków zwierząt na składniki pokarmowe (energię i białko).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Produkty rolnicze.

7. Zakres przedmiotowy

Bilans ryb i owoców morza. Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę, wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt audiowizualny. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Dane dla Eurostatu (baza COMEXT). Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła. Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.06 Okresowe oceny stanu upraw,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,
1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń),
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton: przychody (produkcja krajowa, import), rozchody (eksport, zużycie krajowe), różnica zapasów, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
  • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
  • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rolnictwo (Listopad 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza FAO - Bilanse produktów rolniczych (Lipiec 2020).