Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.20
2. Temat badania
Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o czynnikach warunkujących rozwój rolnictwa i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa w ujęciu globalnym.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • inny użytkownik,
  • Sejm, Senat.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych. Podmioty skupujące produkty rolne. Ceny: detaliczne, na targowiskach, skupu, producentów.

7. Zakres przedmiotowy

Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2); inne grupowania według potrzeb. Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Zestawienie produkcji, importu i eksportu wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Dostawy nawozów mineralnych, wapniowych, pasz dla zwierząt gospodarskich w jednostkach naturalnych i wartościowo. Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wartość, wolumen i ceny wybranych jednostek produkcji rolniczej. Dochód przedsiębiorcy prowadzącego działalność rolniczą. Struktura przedmiotowa produkcji rolniczej. Średnie poziomy cen wybranych użytków rolnych i dzierżaw. Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto i netto, amortyzacja w rolnictwie. Wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton: przychody (produkcja krajowa, import), rozchody (eksport, zużycie krajowe), różnica zapasów. Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Poziomy i wskaźniki cen skupu. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła. Oceny dokonywane przez rolników dotyczące aktualnej i przewidywalnej sytuacji gospodarstw rolnych: opinie o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu; opinie dotyczące zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych; informacje o źródłach finansowania, wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz celach na jakie te środki były przeznaczane; informacje o czynnikach sprzyjających i ograniczających prowadzenie działalności rolniczej. Informacje prezentowane są jako struktury, salda odpowiedzi oraz wskaźniki. Poziom zużycia w przeliczeniu na czysty składnik nawozów mineralnych (tj. azotowych, fosforowych i potasowych) i nawozów wapniowych z wyodrębnieniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych (w masie towarowej). Zużycie środków ochrony roślin na określone uprawy, w przeliczeniu na substancje czynne w podziale na grupy, kategorie i klasy chemiczne oraz w przeliczeniu na 1 ha powierzchni chronionej (powierzchnia objęta zabiegami ochrony roślin). Dane zagregowane zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją substancji czynnych. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów i usług. Ocena stanu upraw według form jarych i ozimych. Wielkość strat w masie przechowywanych ziemiopłodów. Procent przewidywanych strat w powierzchni zasiewów. Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne), na 1 ha użytków rolnych, wskaźniki dynamiki przy różnych podstawach czasowych, struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, wskaźniki wartości, wolumenu i cen. Ocena kwitnienia drzew owocowych. Ocena stanu upraw w stopniach kwalifikacyjnych. Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych). Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Ocena stanu upraw w zakresie przewidywanej powierzchni zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych według gatunków. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) - obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków; jesienną produkcję warzyw spod osłon według gatunków oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew według gatunków; produkcję owoców jagodowych według gatunków; ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych, powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Badanie obejmuje również wielkości strat w przechowywanych ziemiopłodach. Szacunek przedwynikowy - obejmuje produkcję warzyw gruntowych według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - szacunek metodą ocen ekspertów ogrodniczych szczebla regionalnego i centralnego. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie,
1.45.15 Ochrona roślin,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.
1.64.01 Ceny w rolnictwie,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.45.06 Okresowe oceny stanu upraw,
1.45.19 Bilanse produktów rolniczych,
1.45.37 Rachunki ekonomiczne rolnictwa,
1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,
1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej,
1.45.38 Koniunktura w rolnictwie,
1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń),
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
Inne źródła danych

Publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków; informacje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące bieżącej oceny sytuacji w rolnictwie.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyniki produkcyjne rolnictwa na tle kształtowania się warunków produkcyjno-ekonomicznych i zużycia środków produkcji wraz z bieżącą oceną sytuacji w rolnictwie w zakresie: wpływu warunków agrometeorologicznych na przebieg wegetacji i stan upraw rolnych, wysokości plonów i zbiorów, zaopatrzenia w środki produkcji, kształtowania się cen, ich relacji i opłacalności produkcji, zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz podaży produktów rolnych na rynek, w przekrojach: kraj i regiony (NUTS 2).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
  • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 (Listopad 2020).