Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.25
2. Temat badania
Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących zasoby leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych oraz działalność gospodarczą i finansową Lasów Państwowych. Wyniki są wykorzystywane do oceny i analizy zmian stanu zasobów leśnych Lasów Państwowych oraz bieżących wyników gospodarczo-finansowych tej jednostki, co stanowi podstawę działań planistycznych i prognoz.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Lasy. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby leśne. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia gruntów Lasów Państwowych, w przekrojach: województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Przebudowa drzewostanów w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Prace z zakresu zagospodarowania lasu (hodowli i ochrony lasu) w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Szkodnictwo leśne i jego zwalczanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Państwowych, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Edukacja leśna społeczeństwa realizowana przez Lasy Państwowe, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Leśne Kompleksy Promocyjne, w przekrojach: regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020),
  • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).