Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.01
2. Temat badania
Organy państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat działalności organów państwa, wyników wyborów do parlamentu i władz samorządowych oraz działalności organów kontroli państwowej i ochrony prawa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Sejm RP, Senat RP, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Komisja Wyborcza.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm i jego działalność. Działalność Trybunału Konstytucyjnego. Działalność Najwyższej Izby Kontroli. Senat i jego działalność. Wybory i ich wyniki.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kadencje parlamentu i Prezydenta RP.
Posłowie i senatorowie RP w aktualnej kadencji, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie.
Koła i kluby poselskie i senackie.
Wykaz komisji sejmowych i senackich.
Wybrane dane o działalności Sejmu i Senatu RP.
Wyniki wyborów parlamentarnych i samorządowych, w przekrojach: wiek, wykształcenie, grupy zawodów, województwa, Polska.
Orzeczenia (wyroki i postanowienia) Trybunału Konstytucyjnego.
Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i sprawy przez niego rozpatrzone.
Kontrole przeprowadzone przez NIK i wystąpienia pokontrolne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).