Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.27
2. Temat badania
Ekonomiczne aspekty leśnictwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji globalnej oraz wartości dodanej brutto tworzonej przez leśnictwo w ramach rachunków narodowych, jak również uzyskanie innych mierników ekonomicznych charakteryzujących ten dział gospodarki. Zebrane w badaniu dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • organizacje międzynarodowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna.

7. Zakres przedmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe: wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, liczba pracujących. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Wskaźniki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (=100) liczone z cen stałych. Wartość brutto środków trwałych. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych. Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych. Pozyskanie drewna. Pozyskanie ubocznych produktów leśnictwa. Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu. Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego dotyczące: wielkości kapitału podstawowego (zakładowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, wartości zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych), kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, wartości eksportu i importu, liczby pracujących, wyników finansowych (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), nakładów na pozyskanie aktywów trwałych. Informacje w cenach bieżących. Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, czas przepracowany, wypłaty z zysku, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe w przedsiębiorstwach. Pracujący w miastach i na wsi. Zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Państwowych. Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie. Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej. Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół. Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy. Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie). Informacje o wypadkach: miejsce wypadku, liczba osób poszkodowanych, proces pracy, rodzaj miejsca wypadku, czynności wykonywane przez osoby poszkodowane w chwili wypadku oraz czynnik materialny związany z tymi czynnościami, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego i związany z tym czynnik materialny, wydarzenie powodujące uraz, czynnik materialny będący źródłem urazu, przyczyny wypadku, skutki wypadku, umiejscowienie i rodzaj urazu, liczba dni niezdolności do pracy, strata czasu pracy oraz szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem. Szkoły wyższe, zamiejscowe jednostki organizacyjne. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich, w tym cudzoziemcy. Uczniowie słuchacze i absolwenci.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa,
1.45.25 Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,
1.27.01 Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse,
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
1.23.10 Wypadki przy pracy,
1.23.09 Warunki pracy,
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.45.24 Użytkowanie lasu,
1.45.23 Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe.
1.44.05 Gospodarowanie materiałami,
1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w leśnictwie, w przekrojach: sektory instytucjonalne; sektory własności.
Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady inwestycyjne w leśnictwie, w przekrojach: grupy środków trwałych, sektory własnościowe; kraj, województwa.
Aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania przedsiębiorstw w leśnictwie, w przekrojach: kraj.
Dane o podmiotach z przewagą kapitału zagranicznego w leśnictwie, w przekrojach: przedziały wartości, kraj.
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w leśnictwie, w przekrojach: wybrane kraje pochodzenia kapitału.
Liczba jednostek, liczba pracujących i wyniki finansowe małych przedsiębiorstw w leśnictwie, w przekrojach: kraj, osoby prawne i osoby fizyczne.
Wartość sprzedaży działalności ubocznej i dodatkowej nadleśnictw, w przekrojach: kraj.
Średni poziom ceny 1 m 3 drewna za trzy kwartały roku badanego, w przekrojach: kraj.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w leśnictwie, w przekrojach: kraj.
Wydatki budżetu Państwa na leśnictwo, w przekrojach: kraj.
Wydatki z budżetu wojewodów na leśnictwo, w przekrojach: kraj, województwa.
Dochody budżetów gmin z tytułu podatku leśnego, w przekrojach: kraj, województwa.
Wybrane aspekty ekonomiczne sektora drzewnego, w przekrojach: kraj.
Eksport i import drewna, wyrobów z drewna i produktów ubocznych leśnictwa (dane ilościowe i wartościowe), w przekrojach: kraj, nomenklatura CN.
Zużycie wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego, w przekrojach: kraj, województwa.
Studenci i absolwenci szkół wyższych na kierunkach leśnictwo i technika rolnicza i leśna, w przekrojach: szkoły, płeć, studia stacjonarne, studia niestacjonarne.
Uczniowie i absolwenci ponadgimnazjalnych szkół leśnych, w przekrojach: szkoły, płeć.
Tytuły naukowe /doktora, profesora/ w dziedzinie nauk leśnych, w przekrojach: kraj, płeć.
Uczestnicy studiów doktoranckich w dziedzinie nauk leśnych, w przekrojach: studia stacjonarne, niestacjonarne, płeć.
Pracujący w leśnictwie, w przekrojach: kraj, sektory własności.
Przeciętne zatrudnienie w leśnictwie, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych.
Przeciętne wynagrodzenia miesięczne w leśnictwie, w przekrojach: kraj, sektory własności, województwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych; kraj, sektory własności, województwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych.
Wynagrodzenia brutto w leśnictwie, w przekrojach: PKD dział 02.
Przyczyny wypadków przy pracy w leśnictwie, w przekrojach: województwa.
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w leśnictwie, w przekrojach: przyczyny, wydarzenia powodujące urazy, staż pracy, wiek, skutki wypadków; województwa.
Liczba dni niezdolności do pracy w leśnictwie, w przekrojach: skutki wypadków, płeć, sektory własności, województwa.
Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w leśnictwie, w przekrojach: sektory własności; grupy i nasilenia zagrożeń; województwa.
Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w leśnictwie, w przekrojach: sektory własności.
Zatrudnieni oraz stanowiska pracy dla których dokonano oceny ryzyka zawodowego w leśnictwie, w przekrojach: sektory własności, województwa.
Zachorowania na choroby zawodowe w leśnictwie, w przekrojach: rodzaj, PKD dział 02.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).