Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.34
2. Temat badania
Działalność weterynaryjna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Lekarz Weterynarii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej obrazujących stan sanitarny obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, liczbę przeprowadzonych kontroli w podmiotach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, skalę nałożonych kar pieniężnych i mandatów karnych oraz spraw skierowanych do organów ścigania, badanie zwierząt i mięsa, stwierdzone choroby lub zmiany chorobowe oraz ocenę mięsa, jak również występowanie chorób zakaźnych zwierząt, jak również organizację i stanu kadr.

6. Zakres podmiotowy

Terenowe jednostki weterynaryjnej administracji rządowej, podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność weterynaryjna. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba osób wyznaczonych do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w przekrojach: podstawa prawna wyznaczenia, pełniona funkcja.
Organizacja i stan kadr inspekcji weterynaryjnej, w przekrojach: rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych, rodzaj wykształcenia.
Podmioty nadzorowane przez inspekcję weterynaryjną, podmioty poddane kontroli, w tym podmioty, u których stwierdzono niezgodności; przeprowadzone kontrole, stwierdzone niezgodności; podmioty, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne, w przekrojach: rodzaj prowadzonej działalności.
Stan obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, w przekrojach: rodzaj obiektu, rodzaj wymagań.
Liczba i wartość kar za przekroczenie przepisów z zakresu weterynarii, w przekrojach: podstawa prawna nałożenia kary.
Liczba urzędowych badań mięsa i zbadane mięso (poubojowo), w przekrojach: kraj.
Liczba urzędowych badań zwierząt, zbadane zwierzęta (przedubojowo), stwierdzone choroby zwierząt lub inne przyczyny, które mogą powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia; stwierdzone choroby, zmiany chorobowe i pozostałości u zwierząt akwakultury, w przekrojach: kraj.
Gospodarstwa, w których stwierdzono chorobę; stada i zwierzęta w stadach, w których stwierdzono chorobę; zwierzęta zaszczepione z nakazu powiatowego lekarza weterynarii; zwierzęta poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, w przekrojach: choroby, powiaty i miejscowości, gatunek zwierzęcia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej w 2019 r. (Marzec 2020).