Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.37
2. Temat badania
Rachunki ekonomiczne rolnictwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu rachunków ekonomicznych rolnictwa, w tym: pomiar wkładu rolnictwa do gospodarki narodowej w sposób spójny z rachunkami narodowymi, charakterystyka zmian zachodzących w rolnictwie, ustalenie dochodów całościowych rolnictwa krajowego i w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w działalności rolniczej, umożliwienie porównań sytuacji ekonomicznej rolnictwa w różnych krajach Unii Europejskiej, możliwość wykorzystania wyników dla celów Wspólnej Polityki Rolnej. Na poziomie regionów i województw: pomiar wkładu poszczególnych regionów i województw do łącznej wartości produkcji z krajowego rolnictwa, charakterystyka zmian w sytuacji gospodarczej w rolnictwie na poziomie regionów i województw, możliwość porównania wyników produkcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 290).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy

Dopłaty bezpośrednie. Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon według gatunków oraz poszczególnych gatunków owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych oraz wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych). Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Rozmiary i struktura populacji osób biernych zawodowo dla następujących cech: przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej. Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy). Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy. Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Poziom zużycia w przeliczeniu na czysty składnik nawozów mineralnych (tj. azotowych, fosforowych i potasowych) i nawozów wapniowych z wyodrębnieniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych (w masie towarowej). Zużycie środków ochrony roślin na określone uprawy, w przeliczeniu na substancje czynne w podziale na grupy, kategorie i klasy chemiczne oraz w przeliczeniu na 1 ha powierzchni chronionej (powierzchnia objęta zabiegami ochrony roślin). Dane zagregowane zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją substancji czynnych. Pracownicy udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej; zatrudnieni na kontraktach oraz osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej. Pracujący w miastach i na wsi. Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń),
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.62.11 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.01 Ceny w rolnictwie,
1.45.15 Ochrona roślin,
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie,
Inne źródła danych

Publikacja Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie raportów rynkowych dotyczących poszczególnych rynków rolnych oraz FADN (system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych) z gospodarstw rolnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto i netto, amortyzacja w rolnictwie, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.
Dochód przedsiębiorcy prowadzącego działalność rolniczą, w przekrojach: kraj.
Struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.
Wartość, wolumen i ceny wybranych jednostek produkcji rolniczej, w przekrojach: kraj.
Nakłady brutto na środki trwałe w rolnictwie, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rolnictwo - Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa (Listopad 2019, Styczeń 2020, Wrzesień 2020),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rolnictwo - Regionalne Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa (Wrzesień 2021).