Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.04
2. Temat badania
Produkcja wyrobów przemysłowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat produkcji wyrobów przemysłowych w fizycznych jednostkach miary oraz świadczonych usług produkcyjnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE L 374 z 31.12.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 70, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej produkujące wyroby lub posiadające zapasy wyrobów gotowych u producenta określone w nomenklaturze PRODPOL, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. Podmioty gospodarki narodowej posiadające zapasy towarów określonych w „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych", w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G, do klasy 01.11.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.01 Bilanse paliw i energii,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania rocznego oraz lista PRODCOM.
Zapasy wyrobów gotowych u producenta, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 r. (Lipiec 2020),
 • Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Informacje sygnalne
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 r. (Lipiec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Europroms - Statystyka produkcji wyrobów przemysłowych według PRODCOM (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych według działów, grup i klas PKWiU - dane ogólnopolskie (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja wytworzona wybranych wyrobów przemysłowych - dane ogólnopolskie (Lipiec 2020).