Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.08
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, w tym zapewnienie informacji dla Komisji Europejskiej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • inny użytkownik,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Producenci wyrobów koksowniczych, tj. koksu i węglopochodnych, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 19.10.Z wytwarzanie i przetwarzanie koksu.

7. Zakres przedmiotowy

Koksownictwo.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zatrudnienie w koksownictwie, w przekrojach: grupy wieku.
Produkcja koksu i węglopochodnych, import węgla koksowego do produkcji koksu z krajów spoza UE, nakłady inwestycyjne w koksownictwie, wielkość sprzedaży i eksportu koksu i jego zapasy oraz wielkość zużycia węgla koksowego i jego zapasy, bilans koksu, w przekrojach: kraj.
Czas pracy w koksownictwie, w przekrojach: stanowiska robotnicze, nierobotnicze.
Zatrudnienie w koksownictwie, przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy, w przekrojach: ogółem, stanowiska robotnicze, nierobotnicze, uczniowie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Listopad 2020),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020).