Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.02
2. Temat badania
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat funkcjonowania przemysłu okrętowego.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 30.1 produkcja statków i łodzi, do klasy 33.15 naprawa i konserwacja statków i łodzi.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność przemysłu stoczniowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nowe zamówienia, portfel zamówień i wybudowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kraj.
Portfel zamówień i wyremontowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).
Publikacje innych jednostek
  • Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym Raport Centrum Techniki Okrętowej S.A. (Styczeń 2020).
Informacje sygnalne
  • Gospodarka morska w Polsce w 2019 r. (Kwiecień 2020).