Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.12
2. Temat badania
Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rynków rolnych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących skupu mleka oraz przetwórstwa mleka pozwalających na sporządzenie bilansu mleka, oraz informacji o strukturze podmiotów zajmujących się przetwórstwem mleka według wybranych produktów.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej skupujące pełne mleko lub produkty mleczarskie z zamiarem ich przetworzenia na inne produkty mleczarskie oraz skupujące mleko lub śmietankę w celu przekazania ich bez jakiegokolwiek przetwórstwa innym podmiotom.

7. Zakres przedmiotowy

Mleko i przetwory mleczne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zawartość tłuszczu w mleku krowim - dane roczne.
Zawartość białka w mleku krowim - dane roczne.
Skup mleka krowiego i otrzymane produkty mleczne - dane miesięczne, w przekrojach: rodzaje produktów mlecznych.
Skup mleka (wszystkie rodzaje) i otrzymane produkty mleczne - dane roczne, w przekrojach: rodzaje produktów mlecznych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które następnie przekazuje te dane do Eurostatu.