Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.13
2. Temat badania
Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rynków rolnych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wielkości produkcji, rozdysponowania i zapasów alkoholu etylowego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego; wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu); wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkość produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców pochodzenia rolniczego (ze zboża, melasy lub buraków cukrowych, ziemniaków, wina i owoców) oraz surowców nierolniczych, w przekrojach: kraj.
Rozdysponowanie alkoholu etylowego pochodzącego z produkcji krajowej, przywozu z krajów UE oraz importu z krajów trzecich na cele spożywcze (do produkcji żywności lub napojów alkoholowych), na cele paliwowe oraz na inne cele, w tym cele przemysłowe, w przekrojach: kraj.
Zapasy końcowe alkoholu etylowego w przeliczeniu na alkohol 100%.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Bilans alkoholu etylowego w Unii Europejskiej (Grudzień 2020).