Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.01
2. Temat badania
Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie, dynamice, strukturze obiektowej i rozmieszczeniu terytorialnym (w kraju i poza granicami kraju) robót budowlano-montażowych:
- na potrzeby polskich odbiorców i w celu realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w UE, OECD oraz na potrzeby innych organizacji międzynarodowych,
- wykorzystywanych jako wagi do wyliczania indeksów cen robót budowlano-montażowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz. Urz. UE L 281 z 12.10.2006, str. 15, z późn. zm.),
 • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F (z wyłączeniem jednostek budżetowych). Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji F (z wyłączeniem jednostek których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana wg PKD do sekcji F oraz z wyłączeniem jednostek budżetowych).

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja budowlano-montażowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju z wydzieleniem robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym, w przekrojach: działy PKD, PKOB, makroregiony, województwa.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez jednostki budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej - wartość w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych (dane miesięczne przy podstawie miesiąc poprzedni i miesiąc analogiczny poprzedniego roku = 100, przy stałej podstawie = 100 - wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi; dane narastające przy podstawie analogiczny okres poprzedniego roku = 100), w przekrojach: działy PKD.
Struktura sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, wartość robót związanych z realizacją budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - w cenach bieżących, w przekrojach: wybrane obiekty budowlane.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju, w przekrojach: kraje miejsca wykonywania robót.
Struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowlano-montażowych w przedsiębiorstwach budowlanych, w przekrojach: działy PKD, w podziale na sektory.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku. (Czerwiec 2019).
Informacje sygnalne
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (Wrzesień 2020),
 • Baza NBP - Budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2018, Listopad 2018, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Budownictwo - Wskaźnik cen w budownictwie (miesiąc); Produkcja budowlano-montażowa (miesiąc) (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartości i dynamiki sprzedaży produkcji budowlano-montażowej - dane roczne (Grudzień 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według województw (ceny bieżące) - dane roczne (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny bieżące) - dane roczne (Sierpień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według rodzajów robót (ceny bieżące) - dane roczne (Sierpień 2020),
 • Baza NBP - Budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (kwartał) (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020).