Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.04
2. Temat badania
Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie, dynamice, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz oddanych do użytkowania mieszkań i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych,
– o wybranych elementach charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania,
– o kosztach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych,
 • ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779, z późn. zm.).
Dane osobowe:

Dane osobowe - imię, nazwisko i adres inwestora - (przekazywane przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, na formularzu WINS „Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne”), są wykorzystywane do utworzenia kartoteki do badania B-09 „Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania”. Bez tych informacji nie ma możliwości zidentyfikowania inwestorów, którzy otrzymali pozwolenie na użytkowanie nowych budynków wielorodzinnych i powinni zostać objęci obowiązkiem sprawozdawczym B-09. Wyniki badania B-09 są wykorzystywane na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Prowadzone jest ono zgodnie z art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1779). Na mocy tej ustawy Prezes GUS jest zobowiązany do ogłaszania co kwartał komunikatu o przeciętnej cenie 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

6. Zakres podmiotowy

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inwestorzy oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

7. Zakres przedmiotowy

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym. Efekty budownictwa. Charakterystyka energetyczna budynku.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku przygotowywany dla aktualizacji Krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę, rozbudowę lub przebudowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym; liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania, w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, formy budownictwa.
Wydane pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych, w tym realizowanych przez inwestorów indywidualnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba budynków, liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań), mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym realizowanych przez inwestorów indywidualnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań) oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, w tym realizowanych przez inwestorów indywidualnych (liczba mieszkań), nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba budynków, powierzchnia użytkowa budynków) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym), w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba budynków, liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia, wyposażenie mieszkań, formy budownictwa, w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania, w tym zrealizowane przez inwestorów indywidualnych, liczba, powierzchnia użytkowa, kubatura budynków, w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Pozwolenia na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, w przekrojach: województwa.
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poszczególnych kwartałach, wyliczana wyłącznie dla celów określonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom udzielonych premii gwarancyjnych oraz jako materiał pomocniczy dla wojewodów przy ustalaniu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), w przekrojach: kraj.
Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, na potrzeby monitorowania poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w 2019 roku (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020).
Publikacje GUS
 • Budownictwo mieszkaniowe 2019 (Marzec 2019, Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2019 (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020),
 • Efekty działalności budowlanej w 2018 (Czerwiec 2019).
Informacje sygnalne
 • Budownictwo mieszkaniowe w 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Budownictwo niemieszkaniowe w 2019 r. (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Pozwolenia na budowę (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - ONZ Monthly Bulletin of Statistics - Nowe budynki oddane do użytkowania (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Mieszkania, na których budowe wydano pozwolenia i oddane do użytkowania (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Mieszkania, których budowę rozpoczęto - dane miesięczne narastające (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Mieszkania oddane do użytkowania - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020).