Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.01
2. Temat badania
Transport kolejowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci kolejowej i potencjale przewozowym, o poziomie i strukturze usług przewozowych towarowych i pasażerskich.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2032 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach pasażerach i wypadkach (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 105).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzające infrastrukturą kolejową i dworcami kolejowymi oraz Metro Warszawskie Spółka z o.o.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sieć kolejowa: długość eksploatowanych linii kolejowych (w tym w sieci TEN-T) w podziale na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe, z wydzieleniem z ogólnej długości linii dwutorowych i więcej oraz linii zelektryfikowanych, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych na których obowiązuje prędkość 120-160 km/h, powyżej 160 km/h, liczba stacji kolejowych, w tym stacji węzłowych, stacji pasażerskich (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), terminali towarowych, liczba czynnych dworców (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), w tym położonych w sieci TEN-T, w przekrojach: kraj, województwa.
Tabor kolejowy (stan w dniu 31 XII), w tym tabor przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, liczba zakupionych i liczba zmodernizowanych jednostek taboru, średni wiek taboru, w przekrojach: rodzaje taboru kolejowego.
Praca taboru kolejowego (brutto tonokilometry, pociągokilometry i wagonokilometry), w przekrojach: rodzaje trakcji, rodzaje pociągów.
Przewozy ładunków transportem kolejowym, w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacje: NST 2007 i towarów niebezpiecznych), kierunki komunikacji, rodzaj i liczba przesyłek, strefy odległości w komunikacji wewnętrznej.
Przewozy transportem kolejowym - intermodalne, w przekrojach: kierunki komunikacji, rodzaje jednostek ładunkowych.
Przewozy transportem kolejowym ładunków eksportowanych, importowanych i tranzytowych, w przekrojach: kraje ich przeznaczenia i pochodzenia, grupy ładunków.
Przewozy pasażerów z wydzieleniem przewozów w wagonach sypialnych oraz kuszetkach, w przekrojach: rodzaje biletów i taryf, rodzaje pociągów, klasy wagonów, rodzaje komunikacji (przewozy pociągami regionalnymi, międzywojewódzkimi i międzynarodowymi).
Liczba pasażerów przewiezionych (odprawionych) koleją, w przekrojach: kraj, województwa.
Przewozy pasażerów transportem kolejowym w komunikacji międzynarodowej, w przekrojach: kraje przyjazdu i wyjazdu pasażerów, klasy wagonów.
Długość linii metra, liczba stacji metra, wagony metra (czołowe i pośrednie), liczba i nominalna pojemność oraz przeciętna dzienna liczba wagonów metra, wagonokilometry metra, pociągokilometry, liczba pasażerów metra.
Wydatki na infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy (nakłady inwestycyjne, wydatki bieżące).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów 2019 r. (Maj 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport kolejowy (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rail transport (Grudzień 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Transport. Poczta i Telekomunikacja (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).