Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.02
2. Temat badania
Transport drogowy towarowy i pasażerski
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług przewozowych oraz o potencjale przewozowym transportu drogowego towarowego i pasażerskiego dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej oraz analiz i badań rynku transportowego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej świadczące: usługi w zakresie transportu samochodowego towarowego zarobkowego i gospodarczego, usługi leasingowe i kredytowe w zakresie pojazdów samochodowych ciężarowych, podmioty prowadzące komunikację miejską i zamiejską, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, organy udzielające zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz licencji na transport drogowy.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Organizacja transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Eksploatacja pojazdów drogowych. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Komunikacja miejska. Rodzaj prowadzonej działalności. Ładowność taboru samochodowego oraz przewozy ładunków i pasażerów w przedsiębiorstwach transportowych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Tabor samochodowy ciężarowy podmiotów transportu zarobkowego (o liczbie pracujących 10 osób i więcej), w przekrojach: rodzaje taboru, grupy ładowności; klasy emisji spalin EURO, grupy dmc; rodzaj paliwa (w tym: gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna).
Przewozy ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), kierunki transportu, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007); formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), typy ładunków; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), rodzaje nadwozia; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), grupy ładowności; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), grupy wieku pojazdów.
Przewozy krajowe ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego, strefy odległości.
Przewozy międzynarodowe ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007).
Przewozy ładunków transportem samochodowym w eksporcie i imporcie (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraje, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007).
Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w podziale na ładunki nadane i przyjęte, w przekrojach: kraj, województwa.
Przebieg pojazdów ciężarowych (w wozokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu, kierunki transportu, stopień załadowania (ładowny, pusty) .
Zużycie paliwa w transporcie samochodowym towarowym, w przekrojach: grupy dmc, rodzaje paliwa.
Liczba miast obsługiwanych przez komunikację miejską, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Długość sieci i linii komunikacyjnych w komunikacji miejskiej/gminnych przewozach pasażerskich, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, rodzaj taboru.
Liczba przystanków w miastach, liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych w miastach, długość bus-pasów w miastach, liczba parkingów "park & ride" w miastach, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Długość dróg (ścieżek) rowerowych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Przewozy pasażerów komunikacją miejską, w przekrojach: kraj, województwa.
Stan i eksploatacja taboru komunikacji miejskiej oraz liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru, w przekrojach: rodzaj taboru, przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, kraj, województwa.
Autobusy w komunikacji miejskiej, w przekrojach: grupy dmc, klasy emisji spalin EURO; rodzaj alternatywnego paliwa (paliwo hybrydowe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna); grupy wieku autobusów.
Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj komunikacji (krajowa, międzynarodowa).
Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji krajowej, w przekrojach: forma świadczenia usług (komunikacja regularna i regularna specjalna, przewozy pozostałe), rodzaje biletów w komunikacji regularnej.
Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji międzynarodowej, w przekrojach: forma świadczenia usług (komunikacja regularna i przewozy pozostałe), kraje.
Autobusy w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: grupy dmc, klasy emisji spalin EURO; rodzaj alternatywnego paliwa (paliwo hybrydowe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna); przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych.
Przebieg autobusów (wozokilometry) w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj komunikacji (krajowa, międzynarodowa).
Dworce autobusowe, w tym przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Linie regularnej komunikacji autobusowej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje linii.
Liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z zezwoleń, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówkami oraz transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy), w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z licencji, w przekrojach: rodzaje licencji, kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów 2019 r. (Maj 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Komunikacja miejska (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Linie regularnej komunikacji autobusowej (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Road transport (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Komunikacja miejska/Tabor (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Komunikacja miejska/Przewozy pasażerów (Październik 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Transport. Poczta i Telekomunikacja (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).