Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.01
2. Temat badania
Transport morski i przybrzeżny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej, stanie załogi, morskich statkach pod polską banderą, przewozach ładunków i pasażerów przez polskich przewoźników morskich, obrotach ładunkowych (z wyodrębnieniem tranzytu), o ruchu pasażerów i statków (łącznie z danymi o statkach) oraz nabrzeżach w portach morskich.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dysponujące portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich, urzędy morskie, zarządy portów morskich, armatorzy oraz operatorzy morskich lub przybrzeżnych statków transportowych, towarzystwa klasyfikujące morskie statki podnoszące polską banderę.

7. Zakres przedmiotowy

Porty morskie. Żegluga morska i przybrzeżna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przewozy ładunków wykonane przez polskich operatorów transportu morskiego morską i przybrzeżną flotą transportową, w przekrojach: rodzaj żeglugi, zasięg pływania; relacje przewozowe (przywóz do portów polskich, wywóz z portów polskich, między portami obcymi, między portami polskimi, przewozy wewnątrzportowe); grupy ładunkowe lub wybrane grupy towarowe; ładunki tranzytowe i ładunki polskiego handlu zagranicznego.
Praca przewozowa wykonana morską i przybrzeżną flotą transportową przez polskich operatorów transportu morskiego i przybrzeżnego w tys. tonokilometrów, w przekrojach: rodzaje żeglugi i zasięgi pływania.
Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej i krajowej (pomiędzy polskimi portami, wewnątrzportowe), z wyodrębnieniem przewozów promowych i przewozów kierowców samochodów ciężarowych transportowanych promami - liczba pasażerów, praca przewozowa, średnia odległość przewozu pasażera.
Liczba statków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej, nośność, pojemność brutto, prędkość konstrukcyjna statków, w przekrojach: rodzaje statków; bandery; wiek statków.
Zmiana w stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Stan załogi statków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Obroty ładunkowe w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków i towarów; liczba jednostek ładunkowych z ładunkiem lub bez; relacja (wyładunek lub załadunek); miejsce załadunku lub wyładunku.
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków; kraje tranzytujące.
Zdolność przeładunkowa portów morskich, w przekrojach: kategorie i wybrane grupy ładunkowe.
Ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miejsce zaokrętowania lub wyokrętowania; miesiące, typy statków i portów.
Liczba, pojemność brutto i netto oraz nośność statków zawijających do portów morskich, w podziale na statki z ładunkiem i pod balastem, w przekrojach: porty morskie, typy statków; bandery; przynależność państwowa przewoźnika; wejście lub wyjście statku.
Długość nabrzeży w portach morskich: nadające się do eksploatacji, nowe, zmodernizowane, w przekrojach: porty morskie.
Morskie statki pod polską banderą - liczba statków, pojemność brutto i netto, nośność, długość, szerokość, zanurzenie, moc silników, średni wiek, w przekrojach: rodzaje statków.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020).
Informacje sygnalne
 • Gospodarka morska w Polsce w 2019 r. (Kwiecień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport morski (Wrzesień 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Transport i łączność - Transport morski (Wrzesień 2020).