Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.03
2. Temat badania
Grunty komunalne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zmian w strukturze własnościowej gruntów komunalnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Samorządy gmin, zarządy dzielnic m. st. Warszawy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.

7. Zakres przedmiotowy

Samorząd terytorialny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia gruntów komunalnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, tworzących gminny zasób nieruchomości, przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, przekazanych w wieczyste użytkowanie: osobom fizycznym, gminnym osobom prawnym, spółdzielniom mieszkaniowym i pozostałym osobom oraz pozostałych gruntów komunalnych niezaliczonych do gminnego zasobu nieruchomości i przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, dzielnice m. st. Warszawy, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Samorząd terytorialny - Grunty komunalne (Czerwiec 2019).