Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.08
2. Temat badania
Transport lotniczy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług lotniczych świadczonych przez przewoźników i przez porty lotnicze oraz o flocie statków powietrznych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 223, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 194 z 01.08.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 355, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dokonujące przewozów transportem lotniczym, podmioty zarządzające lotniskami, Urząd Lotnictwa Cywilnego, organ zarządzający przestrzenią powietrzną.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć lotnicza. Tabor lotniczy i jego eksploatacja. Przewozy pasażerów. Przewozy ładunków. Porty lotnicze.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sieć lotnicza: liczba tras lotniczych, liczba państw i liczba miast, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza, w przekrojach: sieć krajowa i zagraniczna.
Statki powietrzne lotnictwa cywilnego, w przekrojach: rodzaje statków, masa startowa.
Samoloty polskich przewoźników transportu lotniczego rozkładowego, w przekrojach: typy samolotów, rodzaje statków powietrznych.
Przewozy pasażerów i ładunków polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: rodzaj ruchu, rodzaj przewozów, rodzaj komunikacji.
Oferowana praca przewozowa i przebyte km przez samoloty polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: rodzaj komunikacji, rodzaj ruchu.
Ruch samolotów w portach lotniczych, w przekrojach: rodzaj lotnictwa (lotnictwo handlowe z wydzieleniem samolotów przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych, lotnictwo ogólne, tj. General Aviation), rodzaj ruchu (krajowy i międzynarodowy), porty lotnicze.
Ruch pasażerów w portach lotniczych, z wydzieleniem przewozów samolotami polskimi, w przekrojach: porty lotnicze, rodzaj ruchu (krajowy i międzynarodowy), kierunek ruchu (pasażerowie przybyli z portów, pasażerowie odprawieni do portów).
Przeładunek ładunków w portach lotniczych, w przekrojach: porty lotnicze, rodzaj ruchu (krajowy, międzynarodowy).
Przewozy pasażerów samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich (o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym) zgodnie z wymogami aktów prawnych UE (pasażerowie przybyli i pasażerowie odprawieni), w przekrojach: rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), kraje przyjazdu lub wyjazdu; rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), miasta przyjazdu lub wyjazdu.
Operacje lotnicze (starty i lądowania) statków powietrznych, w przekrojach: porty lotnicze, loty lotnictwa komunikacyjnego i loty lotnictwa ogólnego (General Aviation); loty w przestrzeni kontrolowanej i loty w przestrzeni niekontrolowanej; loty wykonywane według przepisów IFR i według przepisów VFR.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów 2019 r. (Maj 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport lotniczy (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Air transport (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Ruch samolotów w portach lotniczych (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Przewozy pasażerów (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Tabor (Październik 2020).